Tag: Ecclesiastes

Ecclesiastes

 

 “Be not slow to visit the sick.” by Ecclesiastes